B+R

Metodyka Euroasfalt w dziale badania i rozwoju produktów składa się z następujących etapów:

Planowanie i badania

Etap prac koncepcyjnych nad produktem. Doświadczenie firmy oraz klientów wynikających z eksploatacji produktów pokazują firmie obszary, które należy udoskonalić lub zmienić. Usprawnienia służą rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa na drodze. Na tym etapie powstaje ogólna koncepcja produktu, założenia konstrukcyjne, oraz zarys architektury technicznej produktu.

Czas trwania 2M-4M

Projektowanie

Etap pracy projektowej polega na przeniesieniu koncepcji i założeń stawianych produktowi do wykonania projektu technicznego. Założenia są zgodne z obowiązującymi normami. Na podstawie koncepcji i założeń  powstaje pierwsza makieta produktu.
Czas trwania 1M-2M

Prototypowanie

Etap wykonania pierwszego produkt w ramach którego inżynierowie budują pierwowzory produktów i wykonują szereg testów laboratoryjnych weryfikując założenia koncepcyjne do produktu. Testy laboratoryjne są wykonywane w wielu mikro cyklach tak aby na jak najwcześniej wykryć rozbieżności prototypu z projektem technicznym produktu. Jest to etap w którym projekt techniczny jest korygowany do momentu spełnienia wszystkich założeń konstrukcyjnych. Po zakończeniu prototypownia powstaje projekt techniczny.

Czas trwania 2M-3M

Testy w terenie

Etap, w którym krótka produkcja jest tworzona do w testowania produktów w terenie (w warunkach drogowych). Produkty instalowane są w warunkach realnej eksploatacji  i poddawane są ciągłemu monitoringowi przez pracowników laboratorium w cyklach 6 miesięcznych. Testy w terenie prowadzone są przynajmniej przez okres 2 cykli. Po zakończeniu każdego cyklu tworzony jest raport zawierający opis wykonanych testów uwzględniający natężenie ruchu, warunki pogodowe, etc.
Czas trwania 12M-24M

Certyfikacja

Etap, w którym produkt przechodzi proces certyfikacji poświadczający, że jest on jest gotowy do sprzedaży oraz montażu na drodze. W przypadku braku norm określających wymagania dotyczące certyfikacji produktu produkt podlega procedurze zatwierdzenia technicznego (dokument: Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna).

Czas trwania do 12M

Wdrożenie do produkcji

Etap w którym produkt jest dopuszczony do masowej produkcji.
Czas trwania 0